دانلود ومعرفی کتابهای تبلیغات و روابط عمومی

کتاب در زمینه تبلیغات به نسبت عمر بلند این صنعت در کشورمان اندک چاژ شده ونبود مرجعی در زمینه معرفی کتاب به وضوح به چشم می خورد این بلاگ تلاش بنده در جهت معرفی کتا بهای و فعالان این عرصه است

اصول مخاطب شناسی تبلیغی

اصول مخاطب شناسی تبلیغی

کتاب "اصول مخاطب شناسی تبلیغی" نوشته عبدالمجید صادقی از سوی انتشارات زمزم هدایت منتشر شده است.
نکته مهم و حائز اهمیت در تبلیغات، شناخت صحیح گیرنده پیام تبلیغی یا مخاطب است. اگر تبلیغ با استفاده از بهترین روش ها و ابزارها و در سطح وسیع و گسترده هم انجام شود ولی تبلیغ کننده، مخاطبان خود را نشناخته باشد، به طور قطع موفق نخواهد بود. کتاب فوق برای چنین منظوری یعنی شناخت مخاطبان تدوین شده است.
فصل اول این کتاب اختصاص به تعریف ها، اهمیت، ضرورت و جایگاه مخاطب در تبلیغات دارد.
در فصل دوم موضوعاتی مانند نقش مخاطب در فراگرد تبلیغی، ارتباط مخاطب با ارکان و اجزای تبلیغات و تقسیم بندی مخاطب به اعتبارهای گوناگون توضیح داده شده است.
مخاطب و بلوغ تبلیغی، عنوان فصل سوم است که در آن مطالبی مانند بلوغ تبلیغی و مقایسه آن با دیگر بلوغ ها، ویژگی های بلوغ تبلیغی و نقش آن در مخاطب شناسی مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم اختصاص به ویژگی های مخاطب مانند سن، جنس، تحصیلات، شرایط فیزیولوژیکی و ویژگی های روحی و روانی او دارد.
ویژگی های مشترک مخاطبان فردی، گروهی و جمعی مانند انگیزش، رهبری، تلقین، جذب، تنفر و شایعه در فصل پنجم تشریح شده است.
ویژگی هایی مانند هنجارها و ناهنجاری ها، قشربندی اجتماعی، نظام طبقاتی، شرایط و نهادهای سیاسی، گرایش های اجتماعی، افکار عمومی و تغییرات اجتماعی و تاثیر آن بر مخاطب در فصل ششم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
سرانجام فصل هفتم اختصاص به مخاطبان جهانی و فرامنطقه ای و ویژگی های تبلیغات، نحوه و شیوه این گونه تبلیغات دارد.
کتاب حاضر در هفت فصل تنظیم شده که فهرست کامل مطالب آن به شرح زیر است:
فصل اول: کلیات
ـ دسته بندی نظرات و تعریف های مخاطب
ـ اهمیت، ضرورت و جایگاه مخاطب شناسی در تبلیغات
فصل دوم: مخاطب و فراگرد تبلیغی
ـ تعریف فراگرد تبلیغی
ـ نقش مخاطب در فراگرد تبلیغی
ـ ارتباط مخاطب با ارکان و اجزای تبلیغات
ـ تقسیم بندی مخاطب در فراگرد تبلیغی به اعتبارات گوناگون
فصل سوم: مخاطب و بلوغ تبلیغی
ـ بلوغ تبلیغی و مقایسه آن با دیگر بلوغ ها
ـ ویژگی های بلوغ تبلیغی در افراد و جوامع
ـ نقش بلوغ تبلیغی در مباحث مخاطب شناسی
فصل چهارم: ویژگی های مخاطب فردی
ـ روان شناسی و مخاطب
ـ بررسی نقش سن در مباحث مخاطب شناسی
ـ بررسی نقش جنسیت در مخاطب شناسی
ـ نقش تحصیلات در مخاطب شناسی
ـ شرایط تنکردی (فیزیولوژیکی) مخاطب
ـ ویژگی های روانی مخاطب
فصل پنجم: ویژگی های مخاطب فردی، گروه و جمع
ـ نقش انگیزش و تاثیر آن در مخاطب
ـ ارتباط انگیزش با مخاطب شناسی
ـ ماهیت و انواع گروه
ـ نظریات مهم درباره گروه و اندیشه گروهی
ـ رهبری و تابعیت و تاثیر آن بر مخاطب
ـ نقش تلقین، تقلید، حزب و تنفر در جهت دهی به مخاطب
ـ روان شناسی شایعه در جنگ و تاثیر آن بر مخاطب
فصل ششم: مخاطبان جمعی
ـ هنجارها، ناهنجاری ها و تاثیر آن بر مخاطب
ـ بهره گیری از هنجارها در جهت دهی و جذب مخاطب
ـ قشربندی اجتماعی
ـ نظام طبقاتی و اجتماعی حاکم بر مخاطب
ـ تبعات و پیامدهای نظام طبقاتی در اجتماع
ـ مبانی سیاست
ـ شرایط و نهادهای سیاسی و تاثیر آنها بر مخاطب
ـ نگرش ها و گرایش های اجتماعی
ـ افکارسنجی و نقش آن در شناخت و جذب
ـ تغییرات اجتماعی و ارتباط آن با مخاطب
فصل هفتم: مخاطب جهانی
ـ حقوق و انواع آن
ـ انسان و تعریف آن در حقوق بین الملل
ـ نظام بین المللی
ـ انواع دیدگاه های جهانی از انسان به عنوان مخاطب
ـ تبلیغات فرامنطقه ای و ویژگی های مخاطبان آن
ـ تبلیغات جهانی و منش تبلیغی نظم نوین
ـ پیام جهانی اسلام و سایر ادیان
فهرست واژگان انگلیسی به فارسی

نویسنده: عبدالمجید صادقی / ناشر: انتشارات زمزم هدایت / نوبت و سال انتشار: دوم ۱۳۸۴ / تعداد صفحات: ۲۷۱ / قیمت: ۱۵۰۰۰ ریال

+   عماد عبادی ; ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir